sjobeck

Fix och trix med LOU

Värdet på offentliga upphandlingar av målningsarbeten är drygt 2 miljarder kronor per år. Pengar som styrs och fördelas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Lagen har gjort att yrkesskicklighet och kvalitet är lågt värderat i upphandlingarna. Priset är helt avgörande.

Det har skapat en flora av ”smarta anbud” med pris på 1 krona för vissa objekt eller lärlingar som jobbar för 1 krona per timme – konstruktioner gjorda för att ge lägsta pris i beställarnas utvärderingsmodeller – men inte bästa pris vid leverans.

 

Det är långt ifrån säkert att anbud med lägsta pris verkligen är det ekonomiskt mest förmånliga. Anbud och verklighet hänger inte alltid ihop.

–  Förfrågningsunderlagen är konstruerade så att upphandlingarna inte ger lägsta pris utan istället premierar det smartaste anbudet, säger Lars Heinrich, Målarmästare i Ystad.

– Inköparna är duktiga på juridiken men de kan inget om målaryrket.

Han gav sig på att söka överprövning enligt LOU vid Förvaltningsrätten i Malmö efter en upphandling som AB Ystadbostäder genomförde via ombud.

 

Kostsamt äventyr

Äventyret med överprövningen av AB Ystadbostäders upphandling kostade Lars Heinrich 18 000 kronor och slutade med att Förvaltningsrätten dömde att Ystadbostäder gjort rätt i sin upphandling även om utvärderingsmodellen var klumpig och oprecis. Rätten ansåg att utvärderingen hade varit lika för alla och att ingen blivit vare sig gynnad eller missgynnad.

Utvärderingsmodellen som användes i Ystad kallas för ”priskorg”. I korgen lades alla typer av ytor och objekt som ingick i upphandlingen. Innehållet i korgen multiplicerades sen med en faktor mellan 10 – 5 för att prisskillnaden mellan anbuden ska bli tydlig. Det resulterade I att till exempel ”stora vardagsrum” (25–30 kvadratmeter) blev överrepresenterade i korgen i förhållande till vad som finns i verkligheten. På samma sätt kom små eller överstora hallar liksom pyttesmå kök och klädkamrar att övervärderas i priskorgen.

Heinrich Måleri hade de bästa priserna på de rumstyper som det finns absolut flest av och som med stor sannolikhet även kommer att bli de objekt som avropas mest under kontraktstiden.

Det vinnande företaget hade insett det och prissatte målning av stora vardagsrum, små hallar, klädkammare och liknande utrymmen lågt, och under vad som betraktas som en realistisk kostnad för motsvarande ytor.

 

Lägsta pris inte billigast

De entreprenörer som däremot prissatte även de udda utrymmena på ett riktigt sätt förlorade genom att priset för ett fåtal udda utrymmen fick samma tyngd i priskorgen som de rum och utrymmen som representerar den absoluta majoriteten i Ystadbostäders 1 300 lägenheter.  

Den entreprenör som fick lägst pris i priskorgen vann upphandlingen trots att deras pris på ”vanliga rum” var högre än de förlorande anbudsgivarna.

AB Ystadbostäder har de facto valt ett anbud som är dyrare än de anbud som lämnades av entreprenörer som inte förstod att anpassa anbudet efter utvärderingsmodellen utan räknade ”på riktigt” på de angivna rumstyperna, och som dessutom hade ett lägre pris på de rumstyper som är vanligast och varav flest kommer att målas under anbudstiden.

Förvaltningsrättens bedömning var dock att det inte fanns belägg för ”taktisk prissättning” eller att någon anbudsvinnare hade haft ett ”informationsövertag”.

En pikant detalj i anslutning till upphandlingen i Ystad är att förfrågningsunderlagen stipulerade att alla tapeter skull handlas från en viss butik i Ystad. Dilemmat är att den butiken varit nedlagd sedan ett par år tillbaka.

 

Lika villkor och transparens

Tanken med LOU är att det ska råda transparens och vara lika villkor för alla anbudsgivare enligt principen – må bäste (yrkes)man med bästa pris vinna. Vid upphandling av måleriarbeten har det blivit så att priset avgör val av entreprenör. 

Petter Jurdell är chef för avdelningen fastighetsutveckling inom SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Hans synpunkter på LOU och målningsarbeten ger frågan ytterligare en dimension:

– Vad avser LOU så är min åsikt att det är mycket svårt att bemästra lagstiftningen i så hög grad att maximal affärsmässighet uppnås. Det gäller alla typer av entreprenader. Det är enklare vid inköp av standardprodukter.

– Syftet med LOU är inte att ge bästa produkt eller tjänst för pengarna. Syftet är att minska risken för korruption. Med tanke på vad sämre affärsmässighet kostar landets skattebetalare och hur det påverkar de entreprenörer som bedriver verksamhet inom LOU borde det finnas effektivare sätt att motverka korruption.

 

Fejkade lägenheter

Måleribranschen liksom byggbranschen i stort är komplex. Det är svårt att få grepp om hur upphandlingar och anbud går till och hur en låg första prislapp senare kompenseras genom extradebitering för ändringar och tillägg (ÄTA) som gör att affärsmässigheten inte är den bästa trots att kraven i LOU är uppfyllda.

Ett kommunalt bostadsföretag i norra Sverige – AB Bostaden i Umeå – begärde in anbud för ramavtal för måleriarbeten inom tre av sina bostadsområden med sammanlagt knappt 15 500 lägenheter och lokaler.

Anbudshandlingarna var dock knapphändiga och innehöll inga ritningar över de olika objekten. Däremot framkom det efter att upphandlingen var klar att vissa enheter som fanns med i förfrågningsunderlaget inte existerade i verkligheten. Till exempel efterfrågas  pris på sovrum 5-–6 kvadratmeter trots att Boverkets regler att minimimått på sovrum är sju kvadratmeter. Entreprenörerna ombeds även lämna pris på en hall på 21–25 kvadratmeter, ett trapphus i lägenhet med ytan 14–20 kvadratmeter, ett pentry på 11–13 kvadratmeter och slutligen riktigt stora vardagsrum 36–40 kvadratmeter.

 

Informationsövertag

Det kan man tycka inte spelar någon roll om felet gäller lika för alla. Men så var det inte. En av entreprenörerna hade bra kunskap om lägenhetsbeståndet och kunde riskfritt prissätta ”fejklägenheterna” till 1 krona. Det är förmodligen en del av förklaringen till att det skilde cirka 1 miljon kronor mellan lägsta och högsta anbud.

Det krävdes en kunnig yrkesman för att upptäcka och avslöja bristerna i förfrågningsunderlaget som den ena entreprenören – som uppenbarligen var medveten om felet – kunde prissätta extremt lågt (1 krona) medan övriga anbudsgivare räknade på dem som existerande ytor i befintliga lägenheter.

Efter krångel och påstötningar lyckades en av entreprenörerna få tillgång till de handlingar som låg till grund för beslutet i upphandlingen – handlingarna lämnades ut kvällen innan tiden för att överklaga upphandlingen gick ut.

 

Tydlig dom

Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten som är tydlig i sin dom. Anbudsunderlaget har inte bara haft ett felaktigt antal enheter utan har också angett en felaktig storlek på ett antal existerande utrymmen. De här felen uppträder på samtliga enheter som i det vinnande anbudet var prissatta till 1 krona.

Det måleriföretag som drev frågan och satsade cirka 50 000 kronor för att med advokathjälp överklaga upphandlingen ”vann” i Förvaltningsrätten. Domen slår fast att upphandlingen ska göras om.

– Det slutade med att det företag som från början fick ramavtal för större delen av de 15 500 lägenheterna, efter den nya upphandlingen fick ännu större del av entreprenaden, berättar den överklagande entreprenören med en viss uppgivenhet.

 

Ingen exakt vetenskap

Hans förslag för att skapa rättvisa är att de icke-existerande lägenheterna och de med felaktiga ytor skulle styrkas ur upphandlingen och att man sen skulle räkna på de lägenheter som blir kvar och som både finns och har angivna storlekar som stämmer med verkligheten. Måleriföretaget som överklagade hade då vunnit den ursprungliga upphandlingen utifrån priskriteriet.

Det kommunala bostadsföretag som genomförde upphandlingen och lämnade ut underlag med lägenheter som inte existerade eller hade fel storlek på ytorna försvarade sig inför Förvaltningsrätten med att:

– Beståndet är stort och objektsregistret är inte en exakt vetenskap, avvikelser i ytor och storlekar mellan registret och verkligheten  kan förekomma.

Hur det kan komma sig att det vinnande anbudet hade prissatt samtliga felaktiga enheter med 1 krona förklarar inte bostadsföretaget i sitt svar till Förvaltningsrätten. Vilken konsekvens de inte helt tillförlitlig objektregistren har för hyresdebiteringen framgår inte heller.

 

Att ha rätt och få rätt – olika storheter

Entreprenören i det här exemplet satsade 50 000 kronor på advokathjälp för att i Förvaltningsrätten kräva överprövning av upphandlingen. Entreprenören fick också rätt i Förvaltningsrätten.

Upphandlingen var felaktig och ska göras om; men – det är en sak att ha rätt och en helt annan sak att få rätt.

Ett sätt för beställare som lyder under LOU att komma undan trixandet med entreprenadanbud är att själva använda sig av de kalkylprogram som finns i branschen. En beställare som själv kan ta fram en kalkyl grundad på kollektivavtal, ytor och material kan också genomskåda manipulerade anbud.

En beställare som med stor träffsäkerhet vet vad ett uppdrag ”borde kosta” kan då använda den kunskapen som grund för att mer prioritera kvalitet och yrkesskicklighet.  

En kompetent upphandling gör både att risken för korruption minimeras samtidigt som upphandlingen blir mer affärsmässig.

 

 

 Geometra Software AB

Södra Dragongatan 18 C
271 39 Ystad
Sverige

Orgnr: 556864-9635
VAT: SE556864963501

© Copyright 2017

Top